×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

2. Kvalitné životné prostredie

Bratislava patrí medzi najzelenšie hlavné mestá na svete. Zeleň je významným faktorom, ktorý má vplyv na kvalitu života obyvateľov mesta. Pohlcuje tony prachu, koruny stromov vytvárajú tieň, čím znižujú prehrievanie ulíc, či pôsobia ako hluková bariéra alebo vodozádržné opatrenie. Lesy pozdĺž Dunaja a v Karpatoch plnia okrem ochranárskej aj rekreačnú úlohu. Do systému prírodného bohatstva Bratislavy bezpochyby patria zásoby pitnej vody, ktoré sú však neustále atakované environmentálnymi záťažami predovšetkým vo forme skládok nebezpečného odpadu. Koncepčné zavádzanie opatrení na zmierňovanie negatívnych vplyvov zmeny klímy má nesmierny význam na zdravie obyvateľstva mesta.

Na dosiahnutie cieľa kvalitného životného prostredia ako primátor budem presadzovať:

 • zriadenie Národného parku Bratislavy – v záujme posilnenia rekreačnej funkcie mestských lesov (a zavedenie rovnakých princípov aj pre štátne lesy na území mesta) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zriadiť národný park, ktorý bude jednoznačne definovať bezzásahové oblasti, ako aj oblasti, kde bude vybudovaná verejná turistická infraštruktúra (cyklotrasa, peší chodník, rozhľadňa, pontón atď.);
 • zavedenie systémovej starostlivosti o zeleň – vytvorenie mestského podniku, ktorý bude  vykonávať zimnú a letnú údržbu komunikácií a zelene, plánovať a rozširovať súvislé ostrovy zelene s dôrazom na výber vhodných drevín a porastov s nízkou náročnosťou na závlahu;
 • prepojenie dopravných a environmentálnych opatrení – znižovanie emisií spôsobených používaním individuálnej automobilovej dopravy prostredníctvom zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy s dôrazom na koľajovú dopravu a cyklodopravu. Využívanie synergických efektov pri projektovaní a budovaní dopravnej infraštruktúry s opatreniami, ktoré zmierňujú vplyvy zmeny klímy – napríklad osadenie električkovej dráhy do podložia znižujúceho hluk a otrasy, zadržiavajúceho dažďovú vodu, či vysadenie stromoradí popri koľajovej dráhe, nahradenie  nepriepustných parkovacích plôch priepustnými, revitalizovanie a zakladanie nových zelených deliacich plôch popri cestách spolu so stromoradiami;
 • realizáciu opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov vo vlastníctve mesta a mestských častí spolu so zavádzaním opatrení na znižovanie následkov klimatickej zmeny – zateplenie fasád, striech, výmena okien, ale aj zakladanie vegetačných striech či bielych odrazových striech, aplikácia vertikálnych zelených stien a v areáloch verejných budov budovanie vodozádržných opatrení;
 • budovanie a revitalizácia udržateľných verejných priestranstiev – postupná výmena nepriepustných povrchov spevnených plôch za vodopriepustné, tmavého povrchu za svetlý a odrazový povrch, osadenie neprenosných kvetináčov na námestia a na verejné priestranstvá, odkiaľ zeleň zmizla a vzhľadom na charakter infraštruktúry je jej návrat nemožný alebo finančne veľmi náročný, budovanie pohlcovačov smogu na najviac znečistených verejných miestach, osadenie pitných fontán, ochladzovačov vzduchu a mobilného alebo trvalého tienenia, výsadba vhodnej, na závlahu nenáročnej trvalej zelene;
 • zavedenie environmentálneho plánovania – presadzovanie aplikácie opatrení, ktoré sú definované v Akčnom pláne adaptácie mesta na zmenu klímy schváleného mestským zastupiteľstvom v marci 2017, definovanie jednoznačného záväzku pre hlavné mesto SR Bratislavu, jeho organizácie, ale aj pre mestské časti, povinnosť zaviesť do praxe opatrenia z predmetného dokumentu (napr. do požiadaviek na projektovanie dopravných aj pozemných stavieb  atď.), stanovenie minimálneho percenta zelene pri developerských projektoch;
 • zavedenie udržateľného vodného hospodárstva – v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, inštitúciami vedy a výskumu zabezpečenie trvalého odstránenia environmentálnych záťaží ohrozujúcich zdroje pitnej vody (skládka vo Vrakuni, Rendez, Apollo, Technické sklo v Dúbravke ), v spolupráci s BVS, a. s.,  propagácia a vzdelávanie cieľových skupín o jedinečnosti a unikátnosti umiestnenia zásob pitnej vody na území hlavného mesta Bratislavy, vytvorenie siete vodozádržných plôch ochraňujúcich verejné priestranstvá pred prívalovými dažďami v záujme odľahčenia kanalizačnej siete, modernizáciu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd;
 •  zavedenie efektívneho odpadového hospodárstva – v záujme zníženia produkcie komunálneho odpadu obyvateľstvom Bratislavy zavedenie motivačného programu poplatkov pre obyvateľov, ktorí zvýšia podiel triedeného odpadu, vybudovanie siete zapustených kontajnerových stojísk s automatickým monitoringom zaplnenia, efektívne využívanie bioodpadu získaného zo zelených verejných plôch;
 • vzdelávanie a podporu ekologických riešení – výchovu detí a študentov k ochrane životného prostredia; podporu vedeckých a inovatívnych inštitúcií, ktorých činnosť má za cieľ zmierňovať ekologické vplyvy;
 • zníženie vizuálneho smogu – odstraňovanie nelegálnych bilbordov a reklamných pútačov, ale aj tlak na postupné odstraňovanie legálnych reklamných plôch;
 • projekt Zelená Bratislava – znížená daň z nehnuteľnosti pre tzv.  zelené budovy;
 • zelený grantový systém – vytvorenie transparentného grantového mechanizmu na podporu občianskych aktivít pri budovaní zelených striech, zelených stien, biokoridorov a podobne.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi