×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

8. Mesto vzdelávania, vedy a inovácií

Bratislava ako hlavné mesto Slovenska je prirodzeným centrom vzdelávacích vedeckých a výskumných inštitúcií a inovačných spoločností. Vysoká koncentrácia špecialistov vo všetkých oblastiach prináša ideálne predpoklady na ďalší rozvoj týchto segmentov. Bratislava zároveň vytvára priestor na uplatnenie synergického efektu. Ekonomika s vyššou pridanou hodnotou a so zázemím pre život zároveň privádza šikovných mladých Slovákov naspäť domov a zvyšuje konkurencieschopnosť nášho mesta v tvrdom konkurenčnom prostredí. Priemyselná revolúcia, ktorú dnes zažívame, je postavená na informáciách a na ich využití v prospech klientov a zákazníkov. V kontexte celého živého mechanizmu vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií nesmú byť opomínané problémy ohľadom nedostatočných kapacít základných škôl, zastaranosť materiálno-technického vybavenia odborných učební či nedostatočné prepojenie ZŠ a SŠ.

Na dosiahnutie cieľa rozvoja Bratislavy ako mesta vzdelávania a inovácií budem ako primátor presadzovať:

  • vytvorenie požadovaných kapacít v základných školách – v spolupráci s mestskými časťami definovať kmeňové školy vhodné na rozšírenie v záujme pokrytia požadovaných kapacít pre obyvateľov Bratislavy;
  • budovanie a  modernizáciu odborných učební v základných školách – v záujme podpory odborného vzdelávania, ale aj komplexného rozvoja zručností žiakov ZŠ je nevyhnutné obnoviť, resp. vybudovať kvalitné priestory na odborné učebne a  poskytnúť im moderné materiálno-technické vybavenie;
  • zavedenie konceptu partnerstiev medzi základnými a strednými školami – v záujme poskytovania čo najkvalitnejšieho adresného vzdelávania je nevyhnutné, aby základné školy mali svojich partnerov spomedzi stredných škôl, ktorých sídlo sa nachádza na území mesta. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutná spolupráca BSK a hlavného mesta SR;
  • zavedenie merania kvality škôl – motiváciu škôl k vyššej kvalite v spolupráci s mestskými časťami každoročným zverejňovaním rebríčka kvality podľa vopred  stanovených a zverejnených odborných kritérií, vyššiu informovanosť rodičov a detí o aktivitách jednotlivých materských, základných a umeleckých škôl;
  • využitie inovatívneho potenciálu mesta – rozvoj synergií medzi univerzitami a vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, riešenie konkrétnych problémov metropoly v oblasti dopravy, životného prostredia, územného plánovania, sociálnej oblasti, kultúry, turizmu či vzdelávania prostredníctvom kapacít univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií, v spolupráci s predstaviteľmi univerzít vytvorenie moderných campusov pre študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov s dobrou dostupnosťou MHD;
  • zavedenie trvalej podpory inovácií – zriadenie inovačného fondu v spolupráci s BSK a s univerzitami, ktorý bude  prostredníctvom poukazov poskytovať podporu začínajúcim inovátorom/podnikateľom, vznik inkubátora/labu pre mladých a začínajúcich podnikateľov, kde im bude okrem priestorového zázemia, právneho a finančného poradenstva poskytovaný mentoring z radov úspešných podnikateľov;
  • priame zapojenie mesta do inovatívnych projektov – vytváranie projektových partnerstiev hlavného mesta s inštitúciami vedy a výskumu uchádzajúcich sa o podporu z európskych zdrojov na projekty, ktorých výstupy bude môcť aplikovať hlavné mesto vo svojej riadiacej praxi;
  • podporovanie projektu DANUBE VALLEY – naše mesto má potenciál stať sa európskou mekkou technológií a inovácií, jednoducho SILICON VALLEY strednej Európy;
  • otvorenie hlavného mesta a jeho organizácií a firiem inováciám – otvorenie mesta vysokoškolským študentom z relevantných odborov s možnosťou absolvovania 3-mesačnej odbornej stáže na magistráte, v mestských organizáciách a spoločnostiach,  organizácia bratislavského hackatonu, sympóziá ohľadom moderných trendov pre študentov, podnikateľov, inovátorov.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi