×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

6. Aktívni seniori a znevýhodnení obyvatelia

Moderné mesto poskytuje príležitosti na plnohodnotný život všetkým svojim obyvateľom. Miera pomoci a spolupráce s tými najzraniteľnejšími, vzťah k nim a ústretovosť voči nim musia byť základom celkového prístupu Bratislavy k jej obyvateľom. Zároveň je lakmusovým papierikom, ktorý ukazuje skutočný vzťah vedenia mesta k jeho obyvateľom. K najzraniteľnejším skupinám patria seniori a zdravotne znevýhodnení ľudia. Seniori a zdravotne znevýhodnení sú najviac izolovaní od spoločenského diania. Považujem za povinnosť, aby samospráva vytvárala podmienky na dôstojný život týchto skupín obyvateľstva, aby im v ich snahách a iniciatívach nerobila prekážky. Zároveň je však povinnosťou hlavného mesta vytvoriť záchrannú sieť, ktorá v prípade problémov pomôže tým najslabším opäť sa postaviť na nohy.

Na dosiahnutie cieľa kvalitnejšieho života seniorov a znevýhodnených obyvateľov budem ako primátor presadzovať:

  • rozšírenie kapacít vo verejných sociálnych zariadeniach – zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb v mestských zariadeniach najmä sociálne odkázaným seniorom a ďalším ohrozeným a znevýhodneným skupinám obyvateľstva, v spolupráci s mestskými časťami vybudovanie siete denných stacionárov a centier pre seniorov, spolupráca s BSK pri preferencii umiestňovania obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nachádzajúcich sa v Bratislave;
  • zlepšenie kvality sociálnych služieb – rozšírenie a zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v mestských zariadeniach, revitalizáciu a obnovu centier pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov;
  • otvorenie školských jedální pre seniorov – verejné školské jedálne už nemôžeme vnímať len ako miesto na stravovanie žiakov škôl. V spolupráci s mestskými časťami a BSK ako zriaďovateľmi verejných základných a stredných škôl budem presadzovať sprístupnenie školských jedální aj seniorom. Jedálne v priestoroch škôl poskytujú potenciál aj na skvalitnenie života seniorov a na nadviazanie sociálneho kontaktu s najmladšou generáciou, budovanie vzájomného pochopenia a rešpektu medzi nimi;
  • odovzdávanie skúseností a vedomostí – aktívna a dôstojná staroba znamená zapojenie seniorov do každodenného života v meste. Je úlohou hlavného mesta vytvoriť také podmienky, aby seniori mohli odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším generáciám. Pre zdravý vývoj spoločnosti je preto nevyhnutné vytvoriť fungujúci a obojstranne prínosný most medzi generáciami, tzv. medzigeneračné vzdelávanie;
  • zavedenie komplexných služieb – vytvorenie funkčnej telefonickej linky a poradenského miesta na získanie informácií, ako postupovať pri riešení všetkých sociálnych problémov a životných situácií seniorov, zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných, pričom dokumenty budú dostupné aj v Braillovom písme a úradník bude schopný komunikovať v posunkovej slovenčine;
  • odstraňovanie bariér v hlavnom meste – aj malá prekážka je pre zdravotne znevýhodneného občana alebo seniora neraz veľkou bariérou. Pre hlavné mesto preto musí byť prioritou budovanie bezpečných a bezbariérových križovatiek a verejných priestranstiev, rozširovanie funkčných výťahov v podchodoch a v nadchodoch, nákup nízkopodlažných vozidiel MHD, zavádzanie v bezbariérových opatrení vo všetkých  organizáciách mesta, ako aj na magistráte;
  • vytvorenie postu ombudsmana pre seniorov a znevýhodnených občanov – jeho úlohou bude obhajoba práv a záujmov seniorov a znevýhodnených občanov a hľadanie efektívnych riešení pre tieto skupiny obyvateľov hlavného mesta vrátane riešenia podnetov voči mestu, mestským organizáciám a podnikom, ale aj pripomienkovania materiálov magistrátu a mestského zastupiteľstva;
  • vzdelávanie seniorov – vzdelávacie programy napríklad ako súčasť prevencie a boja proti „šmejdom“ akéhokoľvek druhu a prevencie kriminality.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi