×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

5. Podpora rodín s deťmi

Do Bratislavy v ostatných rokoch prúdia obyvatelia z ostatných regiónov Slovenska, keďže tu nachádzajú uplatnenie pre svoj kariérny rast či investičné zámery. Zároveň tento trend stojí za takmer vymiznutím viacgeneračnej rodiny, čo sa prejavuje vo zvýšených nárokoch obyvateľov na dostupnosť verejných služieb. Podpora rodín s deťmi je najlepším predpokladom budúceho rozvoja a napredovania našej metropoly. Bratislava musí byť FAMILY FRIENDLY. Rodiny s deťmi musia cítiť, že mesto im poskytuje potrebné zázemie a vytvára podmienky na ich pokojný, bezpečný a zdravý život. Musíme mať na pamäti, že všetky deti si zaslúžia rovnaké príležitosti bez ohľadu na to, z akej sociálnej alebo kultúrnej skupiny pochádzajú. Starostlivosť o našich najmenších a služby pre ich rodičov musia byť jedným zo základných pilierov aktivít našej Bratislavy.

Na dosiahnutie cieľa pomoci mladým rodinám budem ako primátor presadzovať:

  • zabezpečenie udržateľných kapacít v materských školách – za aktívnej spolupráce mestských častí určenie vhodných areálov materských škôl na rozšírenie ich kapacít, vypracovanie analýzy  mestských pozemkov, prípadne nevyužívaných objektov, vhodných na vybudovanie/rekonštrukciu na účely zriadenia materskej školy s výhľadom prebudovania na základné školy, vytypovanie  terajšieho prebytočného majetku mesta v záujme zabezpečenia bývania pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov verejných materských škôl. Presťahovanie mestského archívu z objektu v Petržalke a jeho rekonštrukcia pre potreby materskej školy; 
  • zriaďovanie jaslí – služby pre mladé rodiny v podobe zabezpečenia starostlivosti o deti sa nemôžu začínať až od predškolského veku, hlavné mesto spolu s mestskými časťami musia poskytovať dostatok kapacít i v jasliach napr. aj prostredníctvom využitia  fondov EÚ;
  • zavedenie projektu mestských jaslí a škôlok – hlavné mesto SR Bratislava, jeho organizácie a podniky potrebujú motivačný nástroj pre svojich zamestnancov. V silnom trhovom prostredí, ktoré v našej metropole máme, musí zodpovedný zamestnávateľ, v tomto prípade samotné mesto, vytvoriť atraktívne sociálne programy na skvalitnenie života zamestnancov mesta a jeho organizácií v záujme zosúladenia súkromného a pracovného života. Zároveň dimenzovať kapacity budúcich zariadení tak, aby boli dostupné aj čo najväčšiemu počtu detí;
  • vytvorenie konceptu otvorených škôl – školy musia byť pre deti otvorené celý deň. V spolupráci s mestskými časťami, so župou a s riaditeľmi škôl vytvorenie konceptu otvorenia školských areálov po skončení vyučovania. Zo školských priestorov tým vytvoríme funkčné a bezpečné verejné priestory vhodné na mimoškolskú činnosť, záujmové krúžky aj na šport pre deti a mládež;
  • zavedenie FAMILY FRIENDLY zón v meste – v spolupráci s mestskými časťami budovať nové verejné priestranstvá, resp. revitalizovať  súčasné, so zavedením  týchto opatrení: vylúčenie dopravy, voľnočasové a vzdelávacie atrakcie a osadenie bezpečnostných prvkov;
  • podporu komunitného života Bratislavčanov – podporou činnosti materských centier, budovaním a obnovou detských ihrísk, budovaním rodinno-náučných verejných priestorov, rozširovaním a modernizáciou centier voľného času;
  • budovanie bezpečných prístavov pre najzraniteľnejších –  zriaďovaním bezpečných krízových centier pre osamelé matky s deťmi, týrané ženy, ale aj pre osamelých otcov s deťmi sa  vytvoria predpoklady na zdravý duševný a fyzický vývoj detí a na čo najplnohodnotnejšie fungovanie aj neúplných rodín v ťažkej životnej situácii;
  • podporu športu a aktívneho života – vytvorenie podmienok prostredníctvom investičných aktivít, ako aj programov pre rodiny s deťmi pre väčšiu dostupnosť športovísk spadajúcich pod mestskú organizáciu STARZ, sprístupnenie mestských priestorov na aktívny oddych a na voľnočasové aktivity;
  • vytvorenie transparentného grantového mechanizmu – ako nástroja podpory mladých talentov Bratislavy z oblasti kultúry, športu, vedy a výskumu či regionálnych tradícií.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi