×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

Program

Bratislava je domovom takmer pol milióna obyvateľov. Bratislava je však mestom, kde žije vyše 700-tisíc ľudí. Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a jednou z európskych metropol.


Čítať viac

História, strategická poloha a unikátna prírodná scenéria dávajú nášmu mestu výnimočné príležitosti. Ich efektívne využitie, moderné riadenie a zodpovedné hospodárenie môže Bratislavu posunúť medzi prosperujúce a fungujúce veľkomestá. Je úlohou magistrátu hlavného mesta a jeho vedenia mať na pamäti potreby Bratislavčanov, riešiť ich každodenné problémy, vytvárať podmienky na lepší život, slúžiť ich potrebám a pracovať na jeho rozvoji. Ľudia, ktorí v Bratislave žijú, vytvárajú ducha nášho mesta. Zároveň naše hlavné mesto tiež živia, vytvárajú v ňom pracovné príležitosti, odovzdávajú mu svoje nápady a vedomosti, ale aj kultúrne a sociálne ho pretvárajú.

Ducha Bratislavy tvoria všetci jeho obyvatelia bez rozdielu ich pôvodu, pohlavia, vzdelania, národnosti, vierovyznania, orientácie či politického alebo svetonázorového presvedčenia. Každý z nás prispieva k obohacujúcej rozmanitosti našej metropoly.

Moderné mesto musí zohľadňovať potreby každého  jeho obyvateľa. Všetky opatrenia, či už rozvojový projekt, modernizácia, ale aj bežná agenda mesta musí mať jeden cieľ – skvalitniť život všetkým jeho obyvateľom – deťom, žiakom a študentom, rodičom, zamestnancom, podnikateľom, seniorom a sociálne či zdravotne znevýhodneným osobám.

Moderné fungujúce mesto, to nie sú len jednotlivé úlohy, ktoré musí zo zákona plniť. Moderne fungujúce mesto prepája a koordinuje všetky svoje časti do jedného celku, kde jednotlivé zložky navzájom súvisia. Moderné mesto sa stále hýbe, je ako fungujúci stroj, v ktorom každá jeho súčasť, každé, aj to najmenšie koliesko plní svoju úlohu, ale zároveň vplýva aj na ďalšie súčasti celku.

Aby dokázala Bratislava takto fungovať, je nevyhnutná spolupráca všetkých zložiek samosprávy – mesta, mestských častí a župy, tretieho sektora, mimovládnych organizácií, iniciatív a občianskych združení, ale aj štátu. Pre efektívne riadenie metropoly, akou je naše hlavné mesto, je dôležitá spolupráca a vzájomný rešpekt.  Naším spoločným záujmom je, aby naše mesto v prvom rade slúžilo svojim obyvateľom a vytváralo im podmienky na lepší a pohodlnejší život.

Každý z cieľov musí nadväzovať na to, čo už v našom meste funguje. Ciele musia byť jasné, merateľné a dosiahnuteľné v istom časovom horizonte. Tieto atribúty som mal na pamäti aj pri tvorbe programu a riešení pre naše hlavné mesto, pre Bratislavu, pre Vás jej obyvateľov, Bratislavčanov. O Vašu podporu sa uchádzam s týmto programom. V najbližších rokoch chcem presadzovať všetky v ňom obsiahnuté opatrenia. Chcem Bratislavu rozhýbať v prospech všetkých jej obyvateľov.

Zásady, ktorými sa riadim a ktorých sa budem sa ich pridŕžať aj pri presadzovaní programu Naše mesto je to hlavné:

Skutky, nie slová

Riešenia, nie výhovorky

Spájať, nie rozdeľovať

Pomáhať, nie ignorovať

Slúžiť, nie vládnuť

Pracovať, nie politikárčiť

Zefektívniť, nie centralizovať

Naprávať krivdy, nie páchať nové

Na všetkých doterajších pôsobiskách som svojich spolupracovníkov a kolegov motivoval k tomu, aby sa pri práci vyhýbali takzvaným argumentom, ktoré brzdia naše spoločné úsilie. V prípade, že si získam Vašu dôveru, aj ako primátor budem presadzovať, aby sme s kolegami v každej situácii hľadali riešenie a vyhýbali sa  týmto spojeniam:

  • Nedá sa
  • Tu to takto nefunguje
  • Vždy sme to takto robili
  • Tento problém sme zdedili
  • To nie je v mojej kompetencii

Milí Bratislavčania,

naše mesto mi dalo všetky životné šance a som za ne vďačný, akokoľvek boli ťažké. Rozhodol som sa nášmu mestu vrátiť, čo mu dlhujem. Problémy Bratislavy sú dlhé roky známe a neriešené. Rozhodol som sa preto zabojovať o Vašu dôveru a rozhýbať konečne naše hlavné mesto v prospech Vás všetkých. Na svojom predchádzajúcom pôsobisku v RTVS som k verejnej funkcii pristupoval s najväčšou zodpovednosťou, ale aj s pokorou a najväčšou odmenou nám s kolegami boli dôvera a priazeň divákov a poslucháčov. Verím, že sa mi podarí získať si aj Vašu dôveru, aby sa v našom hlavnom meste lepšie žilo deťom, žiakom a študentom, rodičom, zamestnancom, podnikateľom, seniorom a sociálne či zdravotne znevýhodneným osobám, aby sa v Bratislave žilo lepšie, Vám všetkým.

                                                                        Václav Mika

                                                kandidát na primátora hl. m. SR Bratislavy

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi