×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

7. Kultúra, kreatívny priemysel a turizmus

Dnes už kultúra nie je samostatne existujúca oblasť, poskytujúca potešenie a vyžitie len úzkej skupine ľudí. Kultúru musíme vnímať ako súčasť väčšieho celku, spolu s kreatívnym priemyslom a s turizmom predovšetkým v mestských aglomeráciách sa významne podieľajú na tvorbe HDP, hospodárskom raste aj na zamestnanosti. Kultúra a kreatívny priemysel sa zároveň významným spôsobom podieľajú na vytváraní atmosféry a ducha mesta. Bratislava ako sídlo najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, kreatívnych centier, ako prirodzené centrum umelecky a kreatívne nadaných ľudí a ako vstupná brána pre zahraničných návštevníkov má vynikajúci potenciál pretaviť tieto príležitosti do svojho rozvoja. Rieky Dunaj a Morava, ostatné vodné plochy, lužné a karpatské lesy, vinohrady, gastronómia, historické a technické pamiatky, ako aj slávne osobnosti, to všetko je jedinečná devíza Bratislavy a je žiaduce využiť ju v cestovnom ruchu.

Na dosiahnutie cieľa rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta a turizmu budem ako primátor presadzovať:

 • rozvíjanie kreatívneho priemyslu – poskytnutím mestských priestorov dokáže hlavné mesto SR Bratislava podporiť rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ďalším krokom je idea vytvorenia tzv. kultúrneho districtu – napríklad poskytnutím primeraných priestorov za zvýhodnených podmienok;
 • podporu a rozvoj kultúrnych inštitúcií mesta – ochranou a prezentáciou kultúrneho dedičstva a pamäti mesta, vznikom celomestského kalendára kultúrnych podujatí, do ktorého budú zapojené okrem mesta aj mestské časti, kultúrne inštitúcie a občianske združenia pôsobiace na území mesta;       
 • vybudovanie PKO 2020 – na základe analýzy potrieb kultúrnej scény a efektivity spustí hlavné mesto projekt na vybudovanie nového celomestského kultúrneho stánku, ktorý bude slúžiť na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí;
 • obnovenie amfiteátra pod Devínom – opätovné spustenie iniciatívy na riešenie právneho sporu, ktorý už roky bráni obnove devínskeho amfiteátra. Unikátny priestor pod národnou kultúrnou pamiatkou si zaslúži, aby po rokoch chátrania získal novú podobu a aby  v ňom Bratislavčania opäť  našli kultúrny život;
 • prepájanie umeleckých škôl so súkromným sektorom – základné umelecké školy sú priestorom, kde deti zdokonaľujú svoj umelecký talent. Rozvoj kreatívneho priemyslu vytvára predpoklady na užšie prepojenie vzdelávania na ZUŠ s potrebami trhu práce. Intenzívna spolupráca so  zamestnávateľmi z kultúrno-kreatívneho prostredia môže školám zabezpečiť prístup k najmodernejším trendom v predmetnom segmente;
 • rozvoj umeleckého vzdelávania – zvýšenie kvality základných umeleckých škôl môžeme dosiahnuť len ich spoluprácou s mestskými kultúrnymi inštitúciami, ale aj s celoštátnymi umeleckými inštitúciami, a ako aj so subjektmi stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v oblasti kultúry;
 • spustenie Propeleru – ako atraktívnej alternatívy spojenia dvoch brehov Bratislavy,  čo bude slúžiť ako nosič významného potenciálu Dunaja a témy vody nielen pre rozvoj turizmu v Bratislave;
 • vytvorenie Slovenského domu – Slovenský dom ako vstupná  brána do krajiny, v ktorom turisti moderným spôsobom získajú všetky informácie o Bratislave a o Slovensku a ktorý ich bude motivovať stráviť v hlavnom meste, ale aj na Slovensku viac dní;
 • vybudovanie open air múzea železnej opony – múzeum bude umiestnené priamo na línii železnej opony medzi Bránou slobody pod Devínom až po Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi. Návštevníkom pripomenie nielen obdobie neslobody, ale aj skutočnú podobu  železnej opony a jej obete;
 • Rozvíjanie tematických ciest – úspech rozvoja turizmu závisí od toho, či turistická destinácia dokáže návštevníkom ponúknuť svoje špecifiká v atraktívnej podobe. Bratislava môže pri podpore rozvoja turizmu čerpať zo svojej histórie ako mesta, ktoré bolo sídlom uhorských kráľov, miestom pôsobenia umelcov európskeho významu, židovskej tradície či jedinečnej gastronómie. Doposiaľ sa však pramálo pracovalo s jedinečnosťou v podobe prírodného dedičstva, a to v podobe vody (Dunaj, Morava, mŕtve ramená, vodné plochy, štrkoviská, zásobárne pitnej vody) a lesov – 3. najzelenšej metropoly na svete (sústava lužných a karpatských lesov);
 • vytvorenie poznávacích zážitkových chodníkov mestom – identitu Bratislavy dokážeme podporiť aj prezentáciou jej špecifík zážitkovou formou. Práve poznávacie chodníky sú jedným z atraktívnych nástrojov podpory turizmu. Možností, ktoré ponúka  naše mesto, je veľa, napr. Ochutnaj Bratislavu, Spoznaj Bratislavu, Zaži Bratislavu, Počuj Bratislavu. Všetky zážitkové a poznávacie chodníky musia byť dostupné a koncentrované v prvom rade v jednej mobilnej aplikácii, ale aj v prehľadnej a atraktívnej papierovej brožúre.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi