×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

10. Inteligentné hlavné mesto

Efektívne riadenie mesta a nastavovanie kvalitných služieb sú jedny zo základných atribútov modernej metropoly. Bratislava takouto metropolou môže byť. Na to, aby sme sa k tomuto cieľu priblížili, musíme mesto vidieť a poznať celé spektrum jeho činností, úloh, zanedbaných problémov, ale aj príležitostí. Bratislava bude dobre slúžiť svojim obyvateľom len vtedy, ak bude dobre spravovaná. V praxi to znamená vidieť medzi jednotlivými krokmi väzby, vzťahy a vplyv na iné segmenty hlavného mesta. Aj Bratislava by mala byť schopná fungovať efektívnejšie, otvorene ku všetkým komunitám a zároveň riešiť nové výzvy. Pre ďalší rozvoj nášho mesta je nevyhnutné správne riadenie a narábanie s novými technológiami a využívanie získaných dát na skvalitnenie života našich obyvateľov. Projekt SMART CITY však zahŕňa aj princíp udržateľnosti. Napríklad opravy ciest prinášajú potenciál budovania vodozádržných opatrení, rekonštrukcie budov zase vytvárajú priestor na zapracovanie projektov, ktoré znižujú vplyvy spôsobené zmenami klímy, či zavádzanie nových turistických produktov so zreteľom na využívanie udržateľnej mobility. Vo vzťahu k občanom je zároveň nevyhnutné vytvoriť platformu, kde obyvatelia získajú všetky potrebné informácie alebo vybavia svoju úradnú záležitosť. Bratislavu čaká rozsiahla výmena systému verejného osvetlenia. Pravidelné rozmiestnenie verejného osvetlenia, rozsiahle pokrytie mesta, zavedená el. energia a sťažená fyzická dostupnosť ich robí ideálnym kandidátom na osadenie mnohých smart riešení a modulov, ktoré umožnia v reálnom čase získavať dáta o dianí v uliciach mesta.

Na dosiahnutie cieľa moderného inteligentného mesta budem ako primátor presadzovať:

  • zjednodušenie komunikácie s občanmi – využitie moderných technológií na zlepšenie prepojenia mesta s jeho obyvateľmi a na ďalší rozvoj elektronických služieb samosprávy;
  • vytvorenie elektronického systému koordinácie – investícií a zásahov tak, aby sa eliminovali napríklad opakované rozkopávky ulíc a s tým spojená znížená kvalita života obyvateľov, ako aj napríklad znehodnocovanie majetku mesta a predražovanie zásahov, aktualizácia katalógu adaptačných opatrení, ktorý bude obsahovať opatrenia na zníženie vplyvov klimatických zmien s povinnosťou implementovať ich do praxe pri všetkých investičných projektoch mesta,  zapracúvanie opodstatnených pripomienok občanov do investičných zámerov a zásahov mesta, vybudovanie jednotnej integračnej platformy na všetky súčasné a budúce smart riešenia, ktorej úlohou bude unifikovať softvérové prostredie a dáta pritekajúce z jednotlivých smart modulov tak, aby mesto malo k dispozícii jedno komplexné riadiace a vyhodnocovacie centrum pre všetky smart riešenia na jeho území;
  • program Smart MHD – osadenie a postupné rozširovanie tzv. smart tabúľ na informovanie verejnosti o príchodoch, odchodoch a meškaniach MHD, o nadväzných spojoch IDS, zavedenie smart počítadiel do MHD s cieľom následnej optimalizácie celého systému MHD, zefektívnenia jej obslužnosti, frekvencie spojov a optimalizácie vyťaženosti;
  • program Smart parkovanie – rozšírenie parkovacej politiky mesta o smart riešenie, vďaka ktorému budú mať obyvatelia mesta možnosť v reálnom čase zistiť dostupnosť parkovacích miest vo vybraných častiach mesta, prostredníctvom aplikácie si tieto parkovacie miesta rezervovať, priamo sa na ne  dať navigovať či uhradiť poplatok za parkovanie priamo v aplikácii;
  • program Smart energie – úpravu súťažných podmienok na prevádzkovateľa verejného osvetlenia, ktorý okrem nižších nákladov umožní mestu osadiť systém modulov, ktoré budú slúžiť na implementáciu smart riešení v metropole, program zvyšovania energetickej efektívnosti verejných zdrojov a podpory zavádzania alternatívnych zdrojov energie;
  • program Smart odpad – postupné obmieňanie štandardných zberných nádob na odpad za smart nádoby s cieľom optimalizovať z dlhodobého hľadiska  odpadové hospodárstvo mesta, napr. vyvážanie odpadu na základe signalizácie obsahu nádob a nie podľa pravidelného harmonogramu, úprava času pohybu vozidiel OLO na základe monitoringu premávky v meste;
  • program Smart bezpečnosť – zavedenie systému pozostávajúceho z prepojeného komplexu kamier, senzorov a vyhodnocovacích algoritmov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a rýchlosť reakcie záchranných zložiek v uliciach mesta, ako aj úpravy osvetlenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť;
  • program Smart varovania – využitie dostupných technológií ohľadne informovania obyvateľov v krízových  situáciách – povodne, horúčavy, smog a dopraviť ich na bezpečné miesta v čo najkratšom čase;
  • program Smart info – využitie technológií rozšírenej a virtuálnej reality s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby mesta, umožniť používateľom získať informácie o prebiehajúcich (stavebných či kultúrnych) projektoch priamo na mieste, zvýšiť atraktivitu mestských pamiatok, uľahčiť navigáciu mestom či poskytnúť odporúčania používateľom, vytvoriť celomestskú verejnú Wi-Fi sieť s cieľom poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta možnosť využívať moderné možnosti konektivity.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi