×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

9. Efektívne riadenie a financovanie mesta

Naše mesto je počas dňa domovom pre vyše 700-tisíc ľudí. Do spoločnej pokladnice, z ktorej sa následne platia škôlky, školy, MHD, služby pre seniorov, výstavba a oprava ciest, chodníkov, mostov či mestská polícia a verejné osvetlenie, však prispievajú len tí, čo majú v hlavnom meste trvalý pobyt. Bratislava je však hlavným mestom nielen pre jeho obyvateľov, ale je hlavným mestom celej Slovenskej republiky. Plní úlohy mesta, kde sídlia prezident, zákonodarná či vládna moc, zastupiteľské úrady a ďalšie významné inštitúcie. Panuje presvedčenie, že Bratislava nemôže čerpať prostriedky z európskych fondov. Nie je to pravda. Veď objem zdrojov priamo vyčlenených pre územie nášho mesta v oblasti koľajovej a integrovanej dopravy, cyklodopravy, školstva či sociálnych vecí možno rátať na 10 až 100 miliónov eur. Problém treba vidieť v schopnosti čerpať externé zdroje a v nedostatočnej pripravenosti veľkých infraštruktúrnych projektov. Bratislava preto nepotrebuje jednorazové záchranné investície, ale nastavenie nových, spravodlivých a udržateľných pravidiel financovania. Prístup štátu k jeho metropole sa musí jednoznačne zmeniť. Zároveň sa musí zmeniť aj prístup vedenia Bratislavy k samotnému riadeniu chodu hlavného mesta.

Na dosiahnutie cieľa efektívneho riadenia a financovania mesta budem ako primátor presadzovať:

 • prijatie individuálnej zodpovednosti – som pripravený zodpovedať sa za rozhodnutia nielen svoje, ale aj svojich podriadených, rovnako aj ľudia pracujúci pre hlavné mesto musia byť pripravení niesť svoj diel zodpovednosti za prácu pre všetkých obyvateľov Bratislavy, ukotvenie pravidiel správania zamestnancov hlavného mesta a jeho organizácií v kódexe zamestnanca;
 • uplatňovanie manažérskeho riadenia – v personálnych otázkach, postupoch a vo fungovaní mesta, jeho organizácií a obchodných spoločností s dôrazom na verejný záujem;
 • uplatňovanie princípu Hodnota za peniaze – magistrát, všetky mestské organizácie a spoločnosti pracujú s verejnými zdrojmi, preto je namieste jednoznačný záujem na ich efektívnom vynaložení so špecifickým prístupom k projektom verejného záujmu, ktorých hodnota a unikátnosť je ťažko vyjadriteľná v peniazoch;
 • zvýšenie príjmu z podielových daní pre hlavné mesto – zmenu financovania Bratislavy prostredníctvom podielových daní na základe počtu trvale bývajúcich obyvateľov zapísaných v registri fyzických osôb;
 • vytvorenie samostatnej kapitoly hlavného mesta v  štátnom rozpočte SR –  bude pokrývať o. i. náklady na úlohy spojené so statusom Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky napríklad v oblasti spojenej so sídlami centrálnych orgánov štátnej správy, diplomatických misií a pod.;
 • zapájanie laickej a odbornej verejnosti – do diskusií s cieľom nájsť zhodu a synergiu pri presadzovaní vlastných záujmov obyvateľov, komunít, neziskového sektora, vzdelávacích inštitúcií či podnikateľského sektora;
 • zapájanie inštitúcií – riešenie výziev a problémov mesta integrovaným spôsobom v pravidelnom dialógu so starostami mestských častí, so zástupcami mikroregiónov, ako aj s predstaviteľmi kraja a štátu;
 • zavedenie akčného plánu na využitie dostupných peňazí z fondov EÚ a z iných externých zdrojov – aby nedošlo k prepadnutiu dostupných financií v rôznych operačných programoch, z ktorých môže Bratislava financovať svoje priority, treba pripraviť krízové akčné plány, kde budú stanovené jednotlivé kľúčové kroky, kto je zodpovedný za ich uskutočnenie, ako aj časový harmonogram –
 • budovanie a rozširovanie električkových radiál z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
 • budovanie prestupných inteligentných zastávok nemotorovej dopravy a budovanie cyklistickej infraštruktúry z Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko,
 • budovanie BUS pruhov z Integrovaného regionálneho operačného programu,
 • budovanie zariadení sociálnych služieb pre seniorov, pre ohrozené skupiny obyvateľstva či nízkoprahových zariadení z Integrovaného regionálneho operačného programu,
 • využitie prostriedkov na projekty ochrany zdrojov pitnej vody, vodozádržné opatrenia, opatrenia na využívanie recyklovanej úžitkovej vody, eliminácia skládok, ktoré sú oprávnenými aktivitami podporovanými z  operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu a z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy,
 • využitie prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu, z  operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu a z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na projekty rozširovania zelene v meste.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi