×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

1. Atraktívna a udržateľná doprava

Bratislavská doprava si vyžaduje systémové riešenia. Komplexný pohľad na mobilitu v metropole musí obsahovať tak efektívnu správu a budovanie dopravnej infraštruktúry, ako aj riadenie dopravy. Každodenné zápchy, problémy s parkovaním, meškanie a vynechávanie spojov MHD spôsobujú Bratislavčanom problémy pri dochádzaní do práce či do školy. V moderných metropolách je hlavným dopravným prostriedkom vozidlo mestskej hromadnej dopravy. Ľudia nechávajú svoje autá zaparkované doma, návštevníci zase na záchytných parkoviskách, odkiaľ sa verejnou dopravou dostanú priamo do mesta. Aby však obyvatelia presadli z áut do autobusov, trolejbusov, električiek či do vlakov, musí byť verejná hromadná doprava flexibilná, spoľahlivá, rýchla, cenovo dostupná a pohodlná. Systémové riešenia dopravy v Bratislave musia na seba nadväzovať a dopĺňať sa a nemožno ich docieliť bez budovania samostatnej siete cyklistickej infraštruktúry.

Na dosiahnutie cieľa atraktívnej a udržateľnej dopravy budem ako primátor presadzovať:

 • dobudovanie a rozšírenie električkových radiál – nosným dopravným systémom na území hlavného mesta je koľajová doprava, preto je nevyhnutné aj prostredníctvom zdrojov z Európskej únie urýchlene dobudovať električkovú trať na koniec Petržalky až po Janíkov dvor, zo Zlatých pieskov do Vajnôr a z Dúbravky do centra Bory s možnosťou predĺženia do Volkswagenu a ďalej po Devínsku Novú Ves;
 • budovanie inteligentných integrovaných zastávok a prestupných bodov – zastávky primárne s jednou nástupnou hranou pre prímestský autobus a vozidlá MHD (Patrónka, Trnavské mýto, Račianske  mýto a iné), ako aj systémom elektronických tabúľ informujúcich o všetkých spojoch ich nadväznosti, ale aj o ich meškaní;
 • vybudovanie a zahustenie železničných  zastávok na území hlavného mesta – v smeroch Bratislava-Nové Mesto – Trnávka – Ružinov – Vrakuňa – Podunajské Biskupice; Bratislava-Nové Mesto – Petržalka; Bratislava hl. st. – Lamač – Devínska Nová Ves. Zapojiť 50 km funkčných železničných tratí na území Bratislavy do systému MHD a integrovanej dopravy v záujme skrátenia dĺžky cestovania z okrajových častí mesta a odbremenenia centrálnych častí od individuálnej automobilovej dopravy, a to v úzkej spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, so ŽSR, ŽSSK a s BSK;
 •  dobudovanie inteligentných križovatiek – prestavba  terajších križovatiek neumožňujúcich prioritu koľajových vozidiel, ako súčasť infraštruktúry integrovanej dopravy s dôrazom na preferenciu električkovej dopravy, tzv. zelená vlna pre električky;
 • budovanie neprerušovaných BUS pruhov – rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry v hlavnom meste sa musí tam, kde je to možné,  realizovať s dôrazom na budovanie samostatných neprerušovaných a konzistentných BUS pruhov, ktoré sa stanú dopravným koridorom pre vozidlá MHD (autobusy, trolejbusy, elektrobusy) a tak nebudú cestujúci využívajúci MHD postihovaní zápchami;
 • realizáciu moderného terminálu osobnej dopravy Filiálka – v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR vybudovať novú železničnú stanicu na mieste, kde je fyzické prepojenie železničnej dopravy na najväčšie uzly MHD Račianske mýto a Trnavské mýto, analýza možnosti prepojenia električkovou dopravou s autobusovou stanicou na Mlynských nivách a so Šafárikovým námestím;
 • realizáciu záchytných parkovísk „zaparkuj a cestuj“ – v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, so ŽSR a s Bratislavským samosprávnym krajom urýchlenie výstavby veľkokapacitných záchytných parkovísk na hranici hlavného mesta s priamym napojením na prestupné body integrovanej dopravy – princíp „suchej nohy“, pričom ako parkovací lístok bude slúžiť jednotný cestovný lístok v rámci integrovanej dopravy;
 • budovanie systému cyklistických radiál – rozširovanie nemotorovej dopravy s dôrazom na budovanie dopravných, stavebne oddelených cyklotrás popri hlavných mestských radiálach – Bajkalská, Račianska, Vajnorská, Trnavská, Rožňavská s možnosťou využitia nepoužívaných chodníkov pre peších ich úpravou alebo rozšírením; prepojenie dopravných cyklotrás s koľajovou dopravou vybudovaním nevyhnutnej infraštruktúry v podobe bezpečných odkladísk bicyklov či parkovacích domov pre bicykle a povinnosť budovať stavebne oddelené cyklotrasy pri developerských projektoch;
 • nákup nových nízkopodlažných električiek, trolejbusov a autobusov – ďalšia modernizácia vozového parku MHD na základe jeho opotrebovania s cieľom zvýšiť kvalitu cestovania, bezbariérovosť, ako aj ochranu životného prostredia v hlavnom meste;
 • zavedenie jednotnej parkovacej politiky pre Bratislavčanov – zmena podmienok parkovania v prospech obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste tak, aby neboli cudzincami vo vlastnom meste a aby mohli za rovnakých/zvýhodnených podmienok parkovať aj v iných mestských častiach; súčasťou tejto politiky bude v spolupráci s mestskými časťami zabezpečenie legálnych parkovacích plôch pre  obyvateľov v mieste ich trvalého bydliska;
 • rozšírenie systému zliav pre Bratislavčanov – analýza súčasného stavu a nákladovosti MHD so zámerom motivovať Bratislavčanov upustiť od individuálnej automobilovej prepravy, rozšírenie systému zliav pre ľudí s trvalým pobytom v hlavnom meste;
 • zavedenie aktívneho dopravného manažmentu – aktívne pôsobenie  Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v Integrovanom dopravnom systéme, ale aj v orgánoch spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľnej mobility; analýza dopravných potrieb a následná koordinácia a nadväznosť spojov – vlakov, električiek, autobusov a trolejbusov s dôrazom na efektivitu a na skrátenie dĺžky cestovania, vytvorenie  postu hlavného dopravného inžiniera mesta s vlastným expertným tímom.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi