×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

4. Dostupné bývanie

Na základe všeobecne overiteľných dát a štatistík je dostupnosť bývania v Bratislave oveľa horšia, ako je priemer Slovenskej republiky, nehovoriac o nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, pre ktoré je vlastné bývanie cenovo nedostupným. Hlavné mesto SR Bratislava musí mať vlastnú bytovú politiku, pretože dnes iba trh rozhoduje o tom, aké bývanie sa stavia. Bytová politika musí byť pod taktovkou nášho mesta. Problémom, ktorý už takmer tri desaťročia tlačí Bratislava pred sebou, je neriešenie otázky reštituentov a obyvateľov reštituovaných bytov. Krivdy z minulosti však nemôžeme nahrádzať krivdami súčasnosti; potrebujeme zodpovedné, férové a najmä definitívne vyriešenie otázky reštituovaných bytov, ale aj systémovú politiku nájomného bývania.

Na dosiahnutie cieľa dostupného bývania budem ako primátor presadzovať:

  • zavedenie mestskej bytovej politiky – hlavné mesto disponuje pozemkami, ktoré spĺňajú parametre na výstavbu mestských nájomných bytov. Zavedenie mestskej bytovej politiky v spolupráci s mestskými časťami prinesie toľko očakávanú stabilizácia mestského územia,  keďže pri výstavbe mestských bytov sa bude dbať nielen na nízkouhlíkovú stopu, ale aj na rozvoj verejných priestranstiev plných zelene, športových a voľnočasových aktivít pre obyvateľov. Budovaním vlastných bytových kapacít sa, prirodzene, stane bývanie pre Bratislavčanov dostupnejším;
  • budovanie mestských nájomných bytov – v spolupráci so štátom a s mestskými časťami výstavbou mestských nájomných bytov prispieť k vyriešeniu problému nedostatku nájomných bytov. Bratislava akútne potrebuje zabezpečiť bývanie pre obyvateľov reštituovaných bytov, ale aj budovanie vlastných nájomných bytov či bytov prostredníctvom družstiev a sociálnych podnikov bývania za predpokladu, že budú rešpektovať prijateľné nájomné. Ďalším krokom je prebudovanie nevyužívaných mestských priestorov na nájomné byty, prenájom či poskytnutie mestských pozemkov investorom na vybudovanie nájomných bytov;
  • výstavbu štartovacích bytov – k udržateľnému rozvoju hlavného mesta SR Bratislavy prispeje aj systémová a koncepčná výstavba mestských štartovacích bytov pre zamestnancov mesta, mestských častí z oblasti školstva a sociálnych služieb. Tento cieľ možno dosiahnuť prebudovaním nevyužívaných vlastných priestorov či po dohode a po zmluvnom vysporiadaní aj v priestoroch, ktoré dnes vlastnia mestské časti, župa či orgány štátnej správy;  
  • celoplošné zavedenie bezbariérovosti – odstránením fyzických bariér v  súčasných nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta, ako aj budovaním  bezbariérových nových obytných komplexov sa zabezpečí kvalitné a dostupné nájomné bývanie pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov; budú sa tak môcť plnohodnotne začleniť do komunitného života väčšinovej spoločnosti a zamedzí sa ich segregácii;
  • spustenie komplexného pilotného projektu na riešenie bezdomovectva s názvom „Najprv bývanie“ (Housing First) za aktívnej účasti mimovládnych organizácií a mestských častí. Spracovanie analýzy možnosti zamestnávania ľudí bez domova v mestských podnikoch na sezónne a príležitostné práce, na riešenie problémov asi 5-tisíc ľudí bez domova žijúcich na území Bratislavy;
  • spoluprácu s partnermi – v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, so samosprávnym krajom, s mestskými časťami a so súkromnými vlastníkmi prebudovať nevyužité priestory internátov, ubytovní a iných zariadení na štartovacie, nájomné a komunitné bývanie.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi