×
Môj príbeh Aktuality Naše mesto Program Kontakt PODPORTE NÁS

11. Zvýšenie bezpečnosti

Otvorené mesto, za aké Bratislavu považujeme, musí byť aj bezpečné. Pozvoľný vznik tzv. „no go zones“, teda miest, kam sa neodporúča chodiť, aké poznáme z niektorých svetových metropol, preto treba zastaviť ešte v zárodku. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy majú právo žiť v bezpečnom a čistom meste. Mestská polícia musí byť prítomná na uliciach, po ktorých sa pohybujú ľudia, na priestranstvách, na ktorých sa zdržujú. Zaistiť bezpečnosť, ale aj zlepšiť podmienky pre zložky, ktoré poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v meste, je základnou povinnosťou vedenia mesta. Pri tejto činnosti je nevyhnutná jeho spolupráca s ďalšími štátnymi orgánmi. Bezpečnosť všetkých Bratislavčanov, detí, mládeže, rodičov, zdravotne znevýhodnených či seniorov musí byť absolútnou prioritou. Len vtedy dokážeme naše mesto posunúť vpred, urobiť z neho atraktívne miesto na život, keď sa dokážeme postarať o bezpečnosť jeho obyvateľov a návštevníkov.

Na dosiahnutie cieľa zvýšenej bezpečnosti v meste budem ako primátor presadzovať:

  • otvorenie diskusie ohľadne legislatívnych zmien v záujme dosiahnutia rešpektovanej  polície hlavného mesta SR Bratislavy – mestskí policajti musia mať vyššie kompetencie najmä v oblasti ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, aby sa vnímanie ich práce nezužovalo len na kontrolu parkovania a nasadzovanie tzv. papúč, aby svojou činnosťou dopĺňali prácu  Policajného zboru SR a zároveň boli občanom nápomocní v rôznych situáciách, vyššiu mieru spolupráce s Policajným zborom SR a vybudovanie policajných staníc v zónach s vysokou mierou kriminality;
  • zvýšenie finančného ohodnotenia, ako aj zabezpečenie adekvátneho technického vybavenia pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy – v záujme personálnej stabilizácie je nevyhnutné obrátiť pozornosť na financovanie mestskej polície, personálny nábor či na jej technické vybavenie;
  • zvýšenie počtu okrskárov   najmä vo veľkých mestských častiach s dôrazom na mapu kriminality, na výrazne zvýšenú prítomnosť mestskej polície v problémových štvrtiach mesta, na miestach s vysokou koncentráciou osôb počas víkendov vrátane nočných hodín a počas konania verejných podujatí, na zvýšenie prítomnosti príslušníkov mestskej polície vo vybraných prostriedkoch MHD;
  •  rozširovanie mestského kamerového systému – a možnosti jeho využitia v priestupkovom či súdnom konaní, zavedenie smart riešenia, ktoré na základe strojového učenia dokážu vyhodnotiť kritickú situáciu v monitorovanej oblasti – na základe koncentrácie osôb, zrýchlených pohybov osôb a pod.;
  • zavedenie opatrení zvyšujúcich bezpečnosť a chrániacich zdravie obyvateľov – osvetlenie ulíc ako prevencia kriminality a dopravných nehôd, pripomienkovanie realizácie mestského osvetlenia z pohľadu bezpečnosti už vo fáze projektu, zvýšené priechody pre chodcov pri materských a základných školách a v miestach pohybu zvýšeného počtu chodcov, inštaláciu verejne prístupných automatických externých defibrilátorov na miestach so zvýšeným pohybom osôb, zvýšenie čistoty a poriadku v uliciach mesta;
  • vytvorenie mestských záchytných izieb – legislatívne zakotvenie a následné vybudovanie záchytných izieb pre osoby pod vplyvom návykových látok s povinnosťou uhradiť poplatok za zásah potrebných zložiek. Mesto tak pomôže zefektívniť prácu záchrannej zdravotnej služby a zvýši dostupnosť pri skutočnom ohrození života jeho obyvateľov;
  • Implementácia preventívnych opatrení na ochranu verejného poriadku – užšiu a koordinovanú spoluprácu mesta s organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a so závislosťami, odpustenie dane z nehnuteľnosti pre organizácie, ktorých činnosť sa zameriava na pomoc ľuďom bez domova a na boj proti závislostiam.
Späť

Kontakt

Napíšte Vašovi
Napíšte Vašovi